Praktijkinformatie

Aanmelding

Wanneer u zich aanmeldt voor psychotherapie heeft u een verwijzing nodig van de huisarts voor Gespecialiseerde GGZ of Basis GGZ. Wanneer u een psychotherapie, relatietherapie of psychoanalyse zelf betaalt, heeft u geen verwijzing nodig.

Voor informatie over aanmelding kunt u per email of telefonisch contact opnemen. Laat u een bericht achter, dan wordt u binnen enkele dagen teruggebeld op woensdag, donderdag of vrijdag in de namiddag. Bij het telefonisch aanmeldgesprek kijken we wat passende hulp voor u zou kunnen zijn, en als dit aansluit binnen welke termijn u eventueel bij Praktijk Breuer terecht kunt. Voor het eerste gesprek krijgt u het aanmeldformulier toegestuurd via een beveiligde e-mailverbinding. De eerste twee tot drie gesprekken gelden als intake, waarna in overleg een behandelplan wordt gemaakt. Evaluatie van de behandeling is onderdeel van het therapieproces en deze wordt uiteindelijk in onderling overleg afgerond. Terugkoppeling naar uw huisarts gebeurt alleen indien nodig en met uw toestemming. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u hiermee instemt of niet en u kunt uw keuze gedurende de behandeling eventueel nog veranderen.

Wachttijden

Voor psychotherapie (jeugd en volwassenen):
wachttijd > 2 maanden. Wanneer de wachttijd oploopt tot > 3 maanden wordt de wachtlijst gesloten.

Voor psychoanalyse of kinderanalyse:
Wanneer u een psychoanalyse overweegt kunt binnen 3 maanden terecht voor een verlengde intake waarin uw hulpvraag nader wordt besproken. Dit kan leiden tot een indicatiestelling psychoanalyse. Wanneer hierbij met beider instemming besloten wordt tot een psychoanalyse of kinderanalyse wordt in overleg een startdatum besproken en kunt u tot die tijd terecht voor een voortraject psychotherapie.

Privacy

In verband met de privacywet van 2018 (AVG) zijn er in de praktijk maatregelen getroffen om de privacy te beschermen. Zie het privacystatement van de praktijk.

In het kort komt het erop neer dat psychologen en psychotherapeuten zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u bespreekt strikt vertrouwelijk is. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet voor derden toegankelijk. Indien het nodig is de huisarts te informeren over de start van de behandeling, het verloop ervan of de afsluiting, zal dat alleen gebeuren met uw toestemming. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier of later uw toestemming wijzigen. Het kan ook nodig zijn te overleggen met andere behandelaars, ook hiervoor kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat. Voor elke verzending van behandelinhoudelijke gegevens zal gebruik gemaakt worden van beveiligde mail of post.

Bij vergoede zorg staat op de factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar de hoofdclassificatie van uw diagnose in combinatie met de geleverde zorg. Deze combinatie, de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is de basis van de betaling van de zorg tot en met eind 2021. Vanaf 2022 wordt de behandeling niet meer in rekening gebracht via een DBC, maar via zogenaamde Zorgprestaties. Hierbij staat op de factuur de hoofdclassificatie van uw diagnose in combinatie met de zogenaamde Zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering is een indicatie voor de ernst van uw problematiek en de zorgbehoefte. Deze wordt bepaald door uw hoofdbehandelaar bij de intake en bij evaluatiemomenten door middel van de HONOS-vragenlijst (zie https://zorgprestatiemodel.nza.nl).

Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekostenverzekeraar een diagnose of zorgvraagtypering van u bekend is, dan is er een mogelijkheid om een privacyverklaring op te stellen en kunt u een privacy-factuur krijgen. U kunt met uw zorgverzekeraar overleggen of zij deze privacy-factuur vergoeden. U kunt er omwille van uw privacy ook voor kiezen om de behandeling zelf te betalen.

Aan het DIS (DBC Informatie Systeem, een overheidsinstantie) moeten afgesloten DBCs t/m 2021 anoniem en versleuteld aangeleverd worden. Het DIS gebruikt deze gegevens voor onderzoek en het uitvoeren van wettelijke taken. Vanaf 2022 moeten de zorgprestaties en zorgvraagtypering anoniem en versleuteld aangeleverd worden aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), wederom voor onderzoek en wettelijke taken. Wij gebruiken voor deze versleutelde aanlevering de software van VCD.

Kwaliteitsstatuut en kwaliteitseisen

De regiebehandelaar binnen Praktijk Breuer is Maaike Breuer. Zij is als psychotherapeut en Klinisch Psycholoog geregistreerd in het BIG register van de overheid, lid van de NVP en daarmee verbonden aan de beroepscode voor psychologen (www.psychotherapie.nl). Hierin staat informatie over de rechten en plichten van cliënt en therapeut.

Binnen Praktijk Breuer wordt gewerkt volgens een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk. Het is onderdeel van de beroepsidentiteit van psychologen en psychotherapeuten om ten behoeve van kwaliteitsbewaking en persoonlijke ontwikkeling deel te nemen aan: een intervisiegroep, geaccrediteerde bij- en nascholing op het gebied van de specifieke specialisatie, op de hoogte blijven van relevante wetenschappelijke literatuur en ontwikkelingen, visitatie door de beroepsvereniging.